Get Adobe Flash player
piątek, 31 sierpień 2018 13:53

Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY edycja wrzesień - grudzień 2018 r.

SKSInformacja ze strony SZSWWM
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego informuje, że podpisane zostało przez nas porozumienie o współpracy z operatorem wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”, Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Zadaniem SZS WWM jest rekrutacja nowych uczestników programu dla edycji wrzesień-grudzień 2018 i opieka merytoryczna nad nimi ( nadzór nad wykonaniem  programu, nadzór i pomoc w prowadzeniu elektronicznego dziennika zajęć, wizytacje zajęć).
W ZWIĄZKU  Z  TYM  ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE  SZKOŁY I GMINY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO UCZESTNICTWA ZA NASZYM POŚREDNICTWEM W PROGRAMIE!!!
Program„Szkolny Klub Sportowy”jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Zadania programu:

 

( dla edycji jesiennej – wrzesień-grudzień 2018)
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu wedycji jesiennej 1.09.2018-15.12.2018, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze2-3 razy w tygodniudla każdego uczestnika, w60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupachminimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu30 jednostekzajęć sportowych dla każdej grupy.
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla szkoły średniej  grupa A – uczniowie klas 1-3 liceum/technikum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).
Główne warunki realizacji:
1)   program będzie realizowany w edycji jesiennej wrzesień-grudzień 2018;
2)   uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i szkół średnich;
3)   uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
4)   każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
5)   grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 – 20 uczestników;
6)   w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
7)   zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.
8)   odwołane zajęcia mogą być odrobione tylko w tygodniu kalendarzowym, którego odwołanie dotyczyło.
9)   w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej,
przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
10)    osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, których wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnej płacy krajowej (2018 r. – 2100PLN)
11)    zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
12)wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 złza jedną jednostkę zajęć (60 minut) ;
13)    nauczyciel przystępując do programu zobowiązuje się do:
-bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora krajowego. Do czasu wprowadzenia dziennika elektronicznego prowadzi dziennik papierowy.
-przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz wprowadzenia ich wyników do elektronicznej bazy
-aktywnej współpracy z operatorem wojewódzkim i krajowym w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania
-realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmie wszelkie obowiązki z nich wynikające.
14)    podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
15)    uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
16)    uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;
17)  Szkoła lub JST deklaruje użyczenie hali/boiska    sportowego na potrzeby realizacji programu o wartości 250 PLN.
 
 
Szkolny związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
 
ul. Szanajcy 17/19
 
03-481 Warszawa
 
Prowadzący: Jarosław Mróz
 
Tel. kom. 516932957
 
Tel stacj. 228 278 846 w.112
Czytany 744 razy Ostatnio zmieniany piątek, 31 sierpień 2018 14:10