Get Adobe Flash player

O Związku

sobota, 28 wrzesień 2013 07:47

Informacje o działalności Związku

Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.
Program SZS uwzględniający aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy się uznaniem władz państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa.
Głównym długofalowym celem działań SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.
Dla nas głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego).

Cele te osiąga Szkolny Związek Sportowy poprzez:
Organizowanie powszechnie dostępnych form sportowania i udziału w zawodach. W imprezach i organizowanych zawodach w ciągu roku bierze udział około 2,5 mln. dzieci i młodzieży w wieku 10 -20 lat w tym między innymi:

A/ w systemie zorganizowanym:
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (10 – 13 lat)
- Gimnazjada (13 – 16 lat )
- Licealiada (16 – 20 lat)
B/ w systemie „Sport Wszystkich Dzieci”
· turnieje i zawody regionalne, ogólnopolskie w różnych dyscyplinach sportu,
· festyny rodzinne,
· festyny integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych,
· konkursy,
· turniej gier i zabaw „Puchar 5 milionów”,
· akcja letniego wypoczynku,
· imprezy organizowane w okresie Tygodnia sportu szkolnego (czerwiec), oraz z okazji inauguracji Sportowego Roku Szkolnego (wrzesień),
· program „Animator sportu dzieci i młodzieży”,
· program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
· Szkolenie „Młodzieżowych Organizatorów Sportu”
· Szkolenie „Młodzieżowych Sędziów Sportowych”
2. Rozwijanie systemu aktywności rówieśniczej (samorządne formy udziału dzieci i młodzieży w organizowaniu zajęć – wolontariat młodzieżowy).
3. Prowadzenie tzw. „Warsztatów promocji zdrowia” i „Wywiadówek” z rodzicami, nauczycielami i działaczami samorządowymi.
4. Prowadzenie takich programów jak „Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej”.

Programy te realizujemy poprzez:
1. Organizacyjną sieć Szkolnego Związku Sportowego obejmującą wszystkie szczeble administracji (województwa, powiaty ,gminy) i szkoły wszystkich typów.
2. Wydawanie miesięcznika „LIDER” w nakładzie ok. 5 tys. egzemplarzy.
3. Współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się krzewieniem zdrowego stylu życia.

Imprezy i zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się :
- popularnością i masowością;
- dużym zasięgiem terytorialnym;
- dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny dla wyeksponowania materiałów sponsora.

Charakterystyka imprez
Imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w systemie zorganizowanym przeprowadzane są na następujących szczeblach rozgrywek:

Na szczeblu szkoły:
Podstawowym zadaniem na szczeblu szkoły jest realizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS) jako system całorocznej działalności sportowej w szkole. Organizatorem wszystkich imprez sportowych w szkole jest Szkolny Klub Sportowy lub Uczniowski Klub Sportowy. Szkolne Igrzyska Sportowe powinny być systemem całorocznego sportowania młodzieży, która nie będzie uprawiać sportu wyczynowego na najwyższym poziomie.
Program Szkolnych Igrzysk Sportowych dostosowany jest do przeciętnie uzdolnionych uczniów.
W grach sportowych w kategorii dzieci zawody przeprowadza się w oparciu o program mini gier. Niezależnie od dyscyplin podstawowych, szkoła może realizować inne dyscypliny regionalne.
Dążymy do tego, aby Igrzyska Szkolne trwały cały rok szkolny i obejmowały swym zasięgiem całą młodzież szkolną.

Na szczeblu miasta, gminy i powiatu:
Zawody odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych o mistrzostwo miasta lub gminy oraz o prawo reprezentowania swego środowiska w zawodach wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich, gminnych i powiatowych znajdują się zawody w tych dyscyplinach, w których przeprowadzane są finały wojewódzkie z uwzględnieniem specjalizacji szkół i warunków do przeprowadzenia zawodówa

 

 

sobota, 28 wrzesień 2013 07:45

Zarząd

Zarząd:

Przewodniczący                                              Wiesław Gawek

Wiceprzewodniczący Urzędujący                 Dariusz Zambrzycki

Wiceprzewodniczący ds. ekonomicznych   Karolina Lendzioszek

Wiceprzewodniczący ds. sportu                    Henryk Trzeciak

Sekretarz                                                         Marek Wółkowski

Skarbnik                                                          Marek Gogulski

Członek                                                            Radosław Grabowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                                              Urszula Iwaniuk

Członek                                                            Konrad Zienkiewicz

Członek                                                            Wiesław Ciak

 

sobota, 28 wrzesień 2013 07:38

Statut

Statut
Szkolnego Związku Sportowego

Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.
Szkolny Związek Sportowy:
1/  rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wychowanie fizyczne i sport wśród dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym,
2/ jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego 
rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
3/ uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska,
4/ może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych i fizycznych, które są zgodne z celami statutowymi  Związku.
5/ Istotnym celem Związku jest wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej 
a w szczególności tych dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne,  środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach  współzawodnictwa sportowego.
6/ Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności  nauczycieli i rodziców i dba o  systematyczne podnoszenie ich  kwalifikacji  w tym zakresie.

Rozdział  l
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę  „Szkolny Związek Sportowy”- w skrócie  SZS, zwany dalej  „Związkiem”.

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa

§ 3
1. SZS jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanych i posiada osobowość prawną.
2. SZS jest organizacją o celach nie zarobkowych

§  4
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5
Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6
l. Godłem Związku jest gryf koloru białego umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery  "SZS".
2. Flagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami czerwonym - żółtym - czerwonym biegnącymi podłużnie w dolnej części flagi. W górnej części flagi znajduje się godło Związku.

§ 7
Związek posiada sztandar. Sztandar Związku ma wymiary : 125 cm x 125 cm i następujący wzór: strona prawa /główna/ orzeł haftowany srebrny na czerwonym tle zwrócony do drzewca i napis „Nauka i Sport Ojczyźnie”, strona lewa: gryf SZS na tle barw SZS biało – czerwono - żółtym oraz napis : Szkolny Związek Sportowy.

§ 8
1. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie  uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
3. Związek nie może:
l/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi,
2/ przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników Związku  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich a w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Do osób bliskich o których mowa w ust. 1, zalicza się:
1/ małżonka,
2/ krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
3/ powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
4/ osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli. 
6. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych.

Rozdział 2
Cele i środki działania.

§ 9
Celem Związku jest :
1/ realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu,
2/ uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
3/ inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
4/ rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej.
5/ rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.

§ 10
1. Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży i dorosłych - w szczególności wychowawców, nauczycieli i rodziców w dziedzinie:
1/ krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
2/ wdrażania  zdrowego trybu życia,
3/ popularyzowanie kultury fizycznej poprzez działania w zakresie ekologii,
4/ reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
5/ programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym, 
6/ stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
7/ programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów.
8/ organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży,
9/ organizowania imprez i zawodów sportowych.
10/ programowania i organizowania obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej.
11/ działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy,
12/ inicjowania badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży,
13/ współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
14/ prowadzenia działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych i  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
15/ wydawania wydawnictw kierowanych do liderów promocji zdrowia, nauczycieli wychowania fizycznego, uczniów, lekarzy i pielęgniarek oraz stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących  się kulturą zdrowotną i fizyczną,
16/ integrowania środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,
17/ doskonalenia umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą  poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie  statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego,
2. Związek może, dla wspomagania realizacji swych celów powoływać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowawców, trenerów i działaczy SZS.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na :
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających.
3/ honorowych.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Związku są Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe realizujące cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami SZS.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.

§ 15
1. Osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży może być nadana godność Członka Honorowego Związku.
2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd.
3. Prezesowi Związku za wybitne wszechstronne osiągnięcia, może być nadany Tytuł Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego.
4. Tytuł  Honorowego Prezesa Związku nadaje Zjazd.

§ 16
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1/ uczestniczenia poprzez swoich  delegatów w Krajowym Zjeździe Delegatów,
2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec  władz Związku,
3/ uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności 
i zamierzeniach Związku,
4/ otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
5/ uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§ 17
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celem statutowych,
2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał  władz Związku.
3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku, 
4/opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§ 19
1.Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Prezes honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego bez czynnego prawa wyborczego.
4. Prezes honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 20
Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,
2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku.
3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
4/ rozwiązania się Związku.

§ 21
Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Związku za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane  następujące wyróżnienia i nagrody:
1/  pochwały ustne lub pisemne,
2/ nagrody,
3/ dyplomy i odznaki honorowe.

§ 22
W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane następujące kary:
1/ upomnienie ustne,
2/ upomnienie pisemne,
3/ pozbawienie członkostwa przez wykluczenie.

Rozdział 4
Władze naczelne Związku

§ 23
1. Władzami naczelnymi Związku są:
1/ Krajowy Zjazd Delegatów,
2/ Zarząd Główny i Prezydium,
3/ Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
3. Członkowie władz naczelnych pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Głównego Związku.
4. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej,  uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

Krajowy Zjazd Delegatów
§ 24
1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny Związku.
2. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów są: 
1/ Delegaci wybrani na Wojewódzkich Zjazdach wg zasad określonych przez Zarząd Główny (§ 27 ust. 4). 
2/ Członkowie władz naczelnych Związku którzy nie zostali wybrani na Wojewódzkich Zjazdach mogą uczestniczyć z głosem doradczym.

§ 25
1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata przez Zarząd Główny Związku.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż  14 dni przed datą Zjazdu.
4. W połowie kadencji odbywa się Krajowy Zjazd Delegatów o charakterze sprawozdawczym.

§ 26
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny Związku na podstawie :
1/ uchwały poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów,
2/ uchwały Zarządu Głównego Związku,
3/ wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
4/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby Zarządów Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla     
których zostaje zwołany
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,    
powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 27
1. W Krajowym Zwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci posiadający czynne i bierne prawo wyborcze. 
2. W Krajowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci,  uczestnicy poprzedniego Zjazdu Zwyczajnego a w przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożności wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego członka zwyczajnego - zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny.
3. Delegaci wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów przez Zjazdy Wojewódzkie ustala Zarząd Główny.
5. Kadencja delegatów trwa tak długo jak kadencja wybieralnych władz Związku.

§  28
W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem  doradczym :
1/ Prezes Honorowy Związku,    
2/ członkowie honorowi
3/ przedstawiciele członków wspierających,
4/ osoby zaproszone przez Zarząd Główny                            

§ 29
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należą:
1/ uchwalenie głównych kierunków działalności Związku,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego 
i Głównej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji,
3/ udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, 
5/ nadawanie godności Honorowego Członka Szkolnego Związku Sportowego,
6/ nadanie Tytułu Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego,
7/ uchwalanie zmian w statucie Związku,
8/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
9/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd Główny, Główną Komisje Rewizyjną.

§ 30
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez wzglądu na liczbę obecnych.

Zarząd Główny
§  31
Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Główny,

§ 32
1. Zarząd Główny składa się z 21 - 25 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Liczbę członków Zarządu Głównego na daną kadencją ustala każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Zarząd Główny wybiera ze swego składu Prezydium: Prezesa, 2-3 Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego oraz 3 - 4 członków.
4. Zarząd Główny  i Prezydium wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
5. Biurem Zarządu kieruje Sekretarz Generalny.

§ 33
Do kompetencji Zarządu Głównego Związku należy :
1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
2/ wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
3/ kierowanie całokształtem działalności Związku we współdziałaniu z Wojewódzkimi Szkolnymi Związkami Sportowymi,
4/ uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Głównego Związku.
5/ uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego Związku,
6/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
8/ składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Głównej Komisji Rewizyjnej,
9/ przyjmowanie informacji o działalności Prezydium,
10/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Związku sporządzanych przez Prezydium. 

§ 34
Zarząd Główny odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 35
1.  Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego.
2.  Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na 8 tygodni.
4. Prezydium opracowuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Związku. 

Główna Komisja Rewizyjna

§ 36
Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 37
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków wybieranych przez Zjazd w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

§  38
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należą :
1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Głównego Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
2/ składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4/ żądanie od Zarządu Głównego, Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
5/ współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.
6/ występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1/ być członkami Zarządu Głównego  ani pozostawać  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Związkiem,
2/ być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  umyślnej,
3/ otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagradzaniu  osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

Kooptacja władz

§ 39
1.W przypadku ustąpienia członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej mogą one zastosować prawa kooptacji.
2. Liczba członków danego organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru

Rozdział 5
Jednostki Organizacyjne Związku

§ 40
1.W ramach Związku mogą funkcjonować:
1/ w województwach -Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe,
2/ w powiatach - Powiatowe Szkolne Związki Sportowe,    
3/ w gminach - Gminne Szkolne Związki Sportowe.
4/ w gminach i powiatach członkami zwyczajnymi tych związków mogą być: 
Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe,  Międzyszkolne Kluby Sportowe.
2.W ramach Związku mogą funkcjonować jednostki regulaminowe:    
Powiatowe Szkolne Związki Sportowe, Gminne Szkolne Związki Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe i inne.

Rozdział  6
Majątek i fundusze Związku

§ 41
1. Na majątek Związku składają się :
1/ ruchomości,
2/ nieruchomości,
3/ fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się :
1/  składki członkowskie,
2/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
3/ dotacje, darowizny, subwencje,
4/ indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych.
5/ dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  42
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym  Prezesa lub Sekretarza Generalnego.

§ 43
Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu Głównego Związku,

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 44
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 45
1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania 
2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.